Časť I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozsah pôsobnosti VOP

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou ČMŽO - Slovakia s.r.o. (ďalej len “ČMŽO - Slovakia” alebo „Objednávateľ“) a druhou zmluvnou stranou, ktorou môže byť fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len “Dodávateľ“), vznikajúce pri ich podnikateľskej činnosti, zahŕňajúc najmä nákupné objednávky vystavené Objednávateľom, ktoré boli akceptované Dodávateľom (ďalej len „Objednávka“), kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, ako aj akékoľvek iné zmluvné vzťahy uzavreté medzi Objednávateľom a Dodávateľom (ďalej len “Zmluva”), ktorých predmetom je najmä dodanie hnuteľných vecí (tovarov), zhotovenie diela (dielo) alebo poskytovanie služieb (služby) zo strany Dodávateľa pre Objednávateľa (ďalej tovar, dielo alebo služby spoločne len “Plnenie”).

 2. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom vzniká:

  1. dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo

  2. dňom doručenia písomnej akceptácie Objednávky Objednávateľovi, ktorým Dodávateľ akceptuje podmienky navrhnuté Objednávateľom v Objednávke a v týchto VOP. Ak nie je dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný písomne akceptovať Objednávku najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy mu bola doručená.

 3. V prípade, že Dodávateľ písomne neodmietne Objednávku do 3 (troch) pracovných dní od jej doručenia (napr. písomne alebo e-mailom), považuje sa táto Objednávka uplynutím uvedenej trojdňovej lehoty automaticky za akceptovanú v celom rozsahu a so všetkými podmienkami. Zmluvný vzťah týmto okamihom vzniká za podmienok navrhnutých Objednávateľom v Objednávke a vo Všeobecných obchodných podmienkach pre nákup spoločnosti ČMŽO - Slovakia s.r.o..

 4. Objednávka je obchodný dokument a predstavuje oficiálnu požiadavku Objednávateľa voči Dodávateľovi, ktorá určuje typ, množstvo a cenu požadovaného tovaru a služieb.

 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek ďalšie práva a povinnosti ustanovené v Zmluve alebo v Objednávke (tak ako sú definovaná vyššie) budú použité výlučne na Objednávku alebo Zmluvu a vylučujú akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré má v úmysle Dodávateľ inkorporovať na základe obchodných zvyklostí, praxe alebo podobného konania.

 6. Nasledovné dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť Objednávky alebo Zmluvy, a to s nasledujúcou prioritou:

  1. Objednávka alebo Zmluva (v závislosti od formy uzatvorenia zmluvného vzťahu)

  2. Technické špecifikácie alebo iné špecifikácie stanovujúce požiadavky, parametre a vlastnosti, ktoré má tovar, dielo alebo služby spĺňať

  3. Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ak sú v Objednávke uvedené, alebo odkaz na ne

 7. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi v prílohe Objednávky výkresovú dokumentáciu nevyhnutnú na uzatvorenie Objednávky alebo Zmluvy bezplatne a včas, pokiaľ takáto dokumentácia nie je všeobecne prístupná.

 8. Zmluvné strany sú oprávnené kopírovať, archivovať alebo využívať zmluvnú dokumentáciu výlučne za účelom plnenia Objednávky alebo Zmluvy. Zmluvná dokumentácia môže byť prístupná pre tretiu osobu iba po udelení písomného súhlasu druhou zmluvnou stranou.

2. Ochrana životného prostredia

 1. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecné záväzné právne predpisy, najmä zákony, vyhlášky a nariadenia, v súvislosti s dodaním tovaru, vykonaním diela alebo poskytovaním služieb.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky lokálne právne predpisy a právne predpisy EÚ týkajúce sa regulácie a nakladania s obalovými alebo neobalovými materiálmi a zabezpečiť pre Objednávateľa na základe jeho požiadavky dôkaz o tom, že postupuje v intenciách právnej úpravy o obalových a neobalových materiáloch. Ak tieto povinnosti nie sú prevoditeľné, je Dodávateľ povinný bezodplatne inštruovať, poučiť a podporiť Objednávateľa, aby splnil povinnosti uložené v týchto právnych predpisoch. Pokiaľ sa Objednávateľ stane výhradným distribútorom tovarov, ktoré dáva prvýkrát do obehu, a ktoré sú určené pre konečného zákazníka, Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých povinnostiach podľa tohto odseku najneskôr v čase, kedy Objednávateľ vystavil príslušnú Objednávku.

 3. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať na svoje vlastné náklady všetky aplikovateľné ustanovenia v zmysle nariadenia Európskej komisie týkajúce sa registrácie, hodnotenia a autorizácie chemických látok (ďalej len „REACH nariadenie“). Ak tieto povinnosti nie sú v zmysle REACH nariadenia prevoditeľné, je Dodávateľ povinný bezodplatne inštruovať, poučiť a podporiť Objednávateľa, aby splnil povinnosti uložené v tomto predpise, a to v maximálnej možnej miere. Pokiaľ je sídlo Dodávateľa mimo EÚ, Dodávateľ je povinný na vlastné náklady ustanoviť zástupcu registrovaného v Európskej Únii, ktorý je povinný postupovať v súlade s povinnosťami ustanovenými v článku 8 REACH nariadenia a informovať Objednávateľa o ustanovení takéhoto zástupcu.

 4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky pre kontrolu kvality a ochranu životného prostredia. Pokiaľ je to uvedené v špecifikácii, Dodávateľ sa zaväzuje dokumentovať dodržiavanie ochrany životného prostredia v súlade s normou 14001 a kontrolu kvality a v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016.

3. Vyhlásenie Dodávateľa o spoločenskej zodpovednosti a zákaze korupcie

 1. Dodávateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa predchádzalo a postihovalo akýmkoľvek prípadom aktívnej alebo pasívnej korupcie.

 2. Dodávateľ je povinný okamžite informovať Objednávateľa, ak si je vedomý o skutočných alebo pravdepodobných porušeniach Vyhlásenia Dodávateľa o spoločenskej zodpovednosti a zákaze korupcie v rámci jeho zodpovednosti. Dodávateľ je povinný najmä sa vyhnúť akémukoľvek konaniu, ktorým by mohol poškodiť dobrú povesť obchodného mena ČMŽO alebo ohroziť bezpečnosť dodávok.

4. Regulácia zahraničného obchodu

 1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých aplikovateľných právnych predpisov týkajúcich sa zahraničného obchodu v súvislosti s dodávkou Plnenia a so zabezpečením všetkých oprávnení alebo povolení požadovaných podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich vývoz a/alebo dovoz Plnení, a to na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady.

 2. Pre akékoľvek dodávky Plnení Dodávateľ zabezpečí najmä nasledovné informácie a podklady:

  1. Štatistický kód komodity v súlade s harmonizovaným systémom Svetovej colnej organizácie (World Customs Organization - WCO);

  2. krajinu pôvodu tovaru, diela alebo iného Plnenia; a

  3. akékoľvek informácie týkajúce sa zahraničného obchodu a relevantných dokumentov pre dodanie (váha, colné číslo, daňové identifikačné číslo a pod).

 3. Informácie uvedené pod písmenom a. alebo b. predchádzajúceho bodu môžu byť poskytnuté ako samostatné informácie pred dodaním tovaru alebo diela, alebo musia byť uvedené najneskôr pri fakturácii.

 4. Ak Dodávateľ dodáva tovar, dielo alebo iné Plnenia, ktoré majú pôvod z USA, je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi tzv. ECCN (Export Classification number) a identifikovať príslušné licenčné regulácie alebo licenčné výnimky podľa exportného práva USA.

 5. Ak Dodávateľ získal tovar a služby úplne alebo čiastočne od tretích strán, garantuje, že boli získané z bezpečných zdrojov a že boli exportované alebo importované, alebo uvedené na trh pod dohľadom a v súlade s exportnou právnou reguláciou krajiny pôvodu alebo odoslania.

5. Zahraničný Dodávateľ

 1. Zahraničný Dodávateľ je pri uzatváraní Zmluvy povinný predložiť Objednávateľovi:

  1. originál potvrdenia o daňovom domicile vydaný príslušným daňovým alebo finančným úradom, na ktorom je zahraničný Dodávateľ zaregistrovaný pre účely dane z príjmov;

  2. úradne overené prehlásenie, či mu na území Slovenskej republiky vznikla alebo nevznikla stála prevádzkareň, resp. či je v Slovenskej republike zaregistrovaný ako platca dane z príjmov.

 2. Ak dôjde k zmene daňového domicilu, resp. k vzniku stálej prevádzkarne, je zahraničný Dodávateľ povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

 3. Ak má zahraničný Dodávateľ na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň alebo je zaregistrovaný na slovenskom daňovom úrade ako daňovník dane z príjmov, Dodávateľ predloží Objednávateľovi na začiatku každého kalendárneho roka potvrdenie o platení preddavkov na daň z príjmov, vydané príslušným slovenským daňovým úradom.

 4. Keď je predmet Plnenia predmetom zrážkovej dane alebo podlieha na území Slovenskej republiky zabezpečeniu dane podľa § 43 a § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov alebo podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, Objednávateľ je oprávnený znížiť cenu plnenia o sumu zodpovedajúcu zrážkovej dani, resp. zrazí sumu zabezpečenia dane z ceny plnenia.

 5. Zahraničný Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude Objednávateľ povinný uhradiť zabezpečovaciu daň alebo penále z dôvodu nesplnenia povinnosti zahraničného Dodávateľa, uhradí Dodávateľ Objednávateľovi túto čiastku na základe faktúry vystavenej Objednávateľom a zároveň nahradí Objednávateľovi všetku škody a súvisiace náklady.

 6. V prípade úhrad za poskytnutie softvéru, resp. platieb licenčných poplatkov alebo školení zahraničnému Dodávateľovi, budú tieto úhrady podliehať zrážkovej dani, ktorej výška je závislá od zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so štátom, v ktorom má zahraničný Dodávateľ daňovú rezidenciu.

 7. Všetky dane, ktoré je zahraničný Dodávateľ povinný platiť podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má tento Dodávateľ sídlo, sú súčasťou ceny plnenia podľa príslušnej Objednávky alebo Zmluvy (aj keď sú fakturované osobitne).


Časť II. Podmienky poskytnutia Plnenia


1. Podmienky poskytnutia Plnenia

 1. Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie v množstve a podľa špecifikácie dohodnutej v Objednávke alebo v Zmluve. Akékoľvek odchýlky od ustanovení uvedených v Objednávke alebo v Zmluve, ktoré ovplyvnia druh alebo kvalitu alebo kvantitu poskytovaného Plnenia alebo obmedzia účel na ktorý Objednávateľ obstaral Plnenie od Dodávateľa, sa považujú za zmeny v zmluvných podmienkach. Pod zmenou zmluvných podmienok sa rozumie aj zmena konečného termínu dodania Plnenia, miesta dodania Plnenia a všetky požiadavky týkajúce sa spôsobu realizácie Plnenia. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť za Plnenie poskytnuté Dodávateľom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom odchyľujú od Objednávky alebo od Zmluvy.

 2. Dodávateľ je povinný dodať predmet Plnenia v čase a mieste určenom v Objednávke alebo v Zmluve. Ak v Objednávke alebo v Zmluve nie je určený presný deň alebo lehota, počas ktorej je Dodávateľ povinný poskytnúť Plnenie, uplatňuje sa všeobecná dodacia lehota, ktorá nesmie presiahnuť sedem (7) pracovných dní, pričom lehota, v ktorej je Dodávateľ povinný poskytnúť plnenia začína plynúť odo dňa (i) doručenia písomnej akceptácie Objednávky Objednávateľa v prípade Objednávky alebo odo dňa (ii) uzatvorenia Zmluvy v prípade Zmluvy.

 3. Miestom poskytnutia, resp. dodania, Plnenia je adresa určená v Objednávke alebo v Zmluve, to platí aj pre náhradné dodávky za vadné Plnenie a akékoľvek opakujúce sa Plnenia. Pred poskytnutím plnenia je Objednávateľ oprávnený písomne požiadať Dodávateľa o zmenu dohodnutého miesta dodania v Slovenskej republike, najneskôr však 2 (dva) dni pred faktickým poskytnutím Plnenia, a Dodávateľ je povinný poskytnúť Plnenie v novourčenom mieste požadovanom Objednávateľom.

 4. Objednávateľ nie je povinný prevziať Plnenie poskytnuté predčasne, t. j. pred dohodnutým termínom dodania Plnenia. Omeškanie Dodávateľa s poskytnutím Plnenia sa považuje za podstatné porušenie Objednávky alebo Zmluvy a Objednávateľ má právo od Objednávky alebo Zmluvy odstúpiť, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné sankcie podľa týchto VOP a Zmluvy alebo Objednávky.

 5. Pokiaľ sa dodáva tovar podľa vzorky alebo predlohy platí, že vzorka alebo predloha sa stavajú vlastníctvom Objednávateľa a nezapočítavajú sa do celkového množstva dodaného tovaru. Vzorky dodané následne podľa podmienok určených v Zmluve (napr. referenčné vzorky, prototypy) sa taktiež bezodplatne stávajú vlastníctvom Objednávateľa, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

 6. Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky relevantné informácie a príslušnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetu Plnenia, t. j. návody na použitie, užívateľské manuály, prevádzkové inštrukcie a iné dokumenty potrebné na použitie poskytnutého plnenia, ktoré je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi súčasne s poskytnutím Plnenia v slovenskom jazyku, pokiaľ nebude dohodnuté inak. V prípade dodania technického zariadenia je súčasťou plnenia riadne zaškolenie oprávnených zamestnancov Objednávateľa, ktoré je zahrnuté v cene dohodnutej v Objednávke alebo v Zmluve.

 7. Tovar alebo dielo musia byť zabalené a označené na prepravu spôsobom uvedeným v Objednávke alebo v Zmluve. Dodávateľ je povinný dodať tovar alebo dielo vhodne zabalené a zabezpečené počas prepravy spôsobom obvyklým pre taký tovar alebo dielo v obchodnom styku a v množstve nevyhnutnom na uchovanie a ochranu tovaru alebo diela tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 8. Spätné zaslanie obalov a fixačných materiálov zabezpečí Objednávateľ len ak je to v Objednávke alebo v Zmluve výslovne dohodnuté.

 9. Ak Objednávateľ platí prepravné náklady samostatne, Dodávateľ je povinný chrániť záujmy Objednávateľa dodržiavaním prepravných podmienok špecifikovaných Objednávateľom. Uvedené zahŕňa výber prepravcu, vybranú dopravnú trasu, výber a použitie dopravného prostriedku s prihliadnutím na povahu prepravovaného tovaru a s ohľadom na dosiahnutie najprijateľnejších prepravných nákladov.

 10. Ku každej dodávke Plnenia musí byť priložený dodací list. Dodací list (a ak je to požadované aj expedičný doklad) musí obsahovať minimálne tieto údaje:

  1. číslo a dátum vystavenia Objednávky alebo číslo a dátum podpisu Zmluvy;

  2. číslo a dátum vystavenia dodacieho listu;

  3. dátum odoslania;

  4. akékoľvek informácie ohľadne typu a množstva dodaného Plnenia;

  5. v prípade dodávky tovarov aj čísla materiálov, ak je to uvedené v objednávke alebo zmluve v súlade s vystavenou Objednávkou alebo uzavretou Zmluvou a so spôsobom dodania a poradové čísla položiek uvedených v Objednávke, na ktorú sa dodací list vzťahuje, a spôsob odoslania.

2. Cena poskytnutého Plnenia

 1. Akékoľvek ceny dohodnuté v Objednávke alebo v Zmluve sú konečné, a to vrátane dodávky na určené miesto dodania. Cena zahŕňa dopravu, poistenie, balné a ostatné príslušné náklady a poplatky týkajúce sa dodaného Plnenia vrátane jeho inštalácie a montáže, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak v Objednávke alebo v Zmluve.

 2. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, pre dodávky zo zahraničia sa aplikuje “DDP bez importnej DPH” (Incoterms 2010) s dodaním na dohodnuté miesto určenia, a importná DPH bude znášaná Objednávateľom.

 3. Cena zahŕňa náklady na inštaláciu, integráciu a prenos dát, ak sa tohto plnenia týkaktoré sú nevyhnutné a ktoré musia byť vykonané Dodávateľom bez toho, aby sa rušil priebeh súčasných operácií, v prípade potreby musia byť tieto práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu.

 4. Ak je dohodnutá fakturácia na báze hodinových alebo denných sadzieb, žiadne ďalšie náklady zahŕňajúce cestovný čas, prestoje a podobné náklady sa do odpracovaných dní nezapočítavajú a nebudú hradené Dodávateľovi osobitne.

 5. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi skutočné náklady za materiál a dohodnutú hodinovú sadzbu za vykonané dielo alebo službu, len ak to bude v Objednávke alebo v Zmluve výslovne dojednané a iba ak Dodávateľ dostatočne odôvodní, že je to potrebné.

 6. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o začatí a ukončení dohodnutých činností pri vykonávaní diela alebo poskytovaní služby. Dodávateľ je povinný predkladať výkazy Objednávateľovi s uvedením počtu vykonaných hodín, množstva použitého materiálu, surovín a zásob, ktoré podliehajú osobitným platbám. V pracovných výkazoch budú osobitne uvedené platby za poskytnutie pracovného náradia, zariadení, mechanizácie, lešenia atď.

 7. Cestovný čas, prestoje (plánované aj neplánované) a cestovné náklady sa do vykonaných hodín/dní nezapočítavajú a tieto nebudú Dodávateľovi hradené osobitne.

 8. Služba alebo dielo vykonané na báze hodinových/denných sadzieb pod dohľadom Objednávateľa a v súlade so Zmluvou alebo Objednávkou bude Dodávateľovi zaplatená iba po tom, čo Objednávateľ overí a písomne potvrdí výkaz dokumentujúci vykonané činnosti a skutočne vykonané hodiny. Dodávateľ zašle kópiu výkazu písomne potvrdenú Objednávateľom spolu s faktúrou.

3. Termíny poskytnutia Plnenia

 1. Dohodnuté termíny dodania Plnenia sú záväzné a ich jednostranná zmena zo strany Dodávateľa nie je možná.

 2. Akékoľvek skoršie alebo čiastočné dodanie Plnenie, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

 3. Dodávateľ je povinný okamžite informovať Objednávateľa, v prípade, že sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia splneniu požadovanej doby dodania Plnenia.

 4. Poskytnutie tovarov, diela a/alebo služieb v stave spôsobilom pre akceptáciu je rozhodujúce pre určenie, či bol tovar, dielo alebo služby poskytnuté riadne a včas.

4. Poskytnutie Plnenie prostredníctvom tretích strán

 1. Ak Dodávateľ použije na dodanie Plnenia subdodávateľov, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

 2. Ak Objednávateľ poskytne takýto súhlas, Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že subdodávateľ si je vedomý svojich povinností uvedených v príslušnej Objednávke alebo v príslušnej Zmluve a splní všetky povinnosti v nej uvedené.

 3. Dodávateľ nesie zodpovednosť za plnenie subdodávateľov v plnom rozsahu, bez ohľadu na štruktúru subdodávateľského vzťahu či súhlas Objednávateľa.

5. Kvalitatívne požiadavky na Dodávateľom poskytnuté Plnenie

 1. Dodané, resp. poskytnuté, Plnenie musí byť vyhotovené a dodané tak, aby malo vlastnosti a parametre v súlade s účelom, na ktorý je Plnenie určené. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Plnenie v najvyššej kvalite, v súlade s normami ako záväznými, tak aj v súlade s normami vyplývajúcimi z účelu, na ktorý je Plnenie určené a rovnako sa zaväzuje dodať Plnenie vyhotovené takým spôsobom, aby Plnenie trvalo spĺňalo účel, na ktorý je obstarané Objednávateľom od Dodávateľa. Materiál, ktorý sa použije pri vyhotovení Plnenia musí byť nový (nie starší ako 6 mesiacov), nepoškodený, najvyššej kvality a s takými vlastnosťami, aby dodané Plnenie bolo schopné trvalo plniť účel, na ktorý bolo Plnenie obstarané.

 2. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi Plnenie bez vád a nedorobkov a akýchkoľvek nedostatkov v takom stave, aby Plnenie plnilo všetky požiadavky vyplývajúce z účelu, na ktorý Objednávateľ Plnenie obstaral a všetky požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a všetky požiadavky vyplývajúce z Objednávky alebo zo Zmluvy.

6. Oneskorené poskytnutie Plnenie

 1. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi každé predpokladané omeškanie s poskytnutím Plnenia. Ak už počas plynutia lehoty určenej na poskytnutie Plnenia možno dôvodne predpokladať, že Dodávateľ nebude schopný dodržať dohodnutý termín, Objednávateľ je oprávnený na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa vykonať primerané opatrenia na odvrátenie hroziaceho omeškania. Ak Objednávateľ bol z dôvodu omeškania Dodávateľa nútený odstúpiť od Zmluvy a zabezpečiť príslušné plnenie, s ktorým bol Dodávateľ v omeškaní, náhradným spôsobom od iného dodávateľa, má nárok na náhradu takto dodatočne vzniknutých nákladov a náhradu vzniknutej škody.

 2. Ak je možné včas poskytnúť len časť plnenia, Dodávateľ poskytne aspoň čiastočné plnenie v dohodnutom čase, okrem prípadu, ak Objednávateľ využije svoje právo odstúpiť od Zmluvy alebo Objednávateľ písomne vyzve Dodávateľa, aby poskytoval celé plnenie v neskoršom termíne určenom Objednávateľom. Takéto určenie neskoršieho termínu plnenia nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Zmluvy, t.j. pre výpočet zmluvnej pokuty bude rozhodujúci deň prvotného omeškania Dodávateľa s plnením.

 3. Ak je Dodávateľ v omeškaní s poskytnutím plnenia podľa Zmluvy, je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Plnenia podľa Objednávky alebo Zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Objednávateľom bez zbytočného odkladu po porušení zmluvných povinností. Splatnosť faktúry na zmluvnú pokutu je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

 4. Objednávateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Dodávateľa dodať dohodnuté plnenie včas. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady vzniknutej škody v plnej výške. Porušenie povinností podľa tohto článku zo strany Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných povinností s následkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a týchto VOP.

7. Akceptácia a prevzatie poskytnutého Plnenia

 1. Pri prevzatí Plnenia Objednávateľom zmluvné strany podpíšu dodací list alebo akceptačný protokol. Za prevzatie Plnenia sa považuje okamih podpisu dodacieho listu alebo akceptačného protokolu oboma zmluvnými stranami.

 2. Dodávateľ je najneskôr pri dodaní Plnenia, povinný predložiť osvedčenie o preukázaní zhody technických parametrov dodaného Plnenia s príslušnými technickými predpismi alebo iný doklad preukazujúci súlad vlastností Plnenia s požiadavkami platnej legislatívy a technických predpisov.

 3. Dodávateľ je povinný na svoje náklady podrobiť Plnenie pred jeho odovzdaním Objednávateľovi skúškam alebo odbornej technickej kontrole (ďalej len „akceptačné testy“) za účelom zistenia, či plnenie je v súlade so Zmluvou a či zodpovedá požadovaným technickým parametrom.

 4. Dodávateľ je povinný predložiť výsledok akceptačných testov nie neskôr ako pri dodaní Plnenia.

 5. Ak sa akceptačné testy nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Dodávateľa, alebo ak bude výsledok skúšky negatívny, Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú.

 6. Vykonanie akceptačných testov za účasti Objednávateľa nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za vady zistené po dodaní Plnenia, resp. po podpise akceptačného protokolu.

 7. Dodávateľ je povinný, nehľadiac na vykonané akceptačné testy, pred prevzatím Plnenia Objednávateľom, umožniť Objednávateľovi vykonať kvantitatívnu kontrolu a kvalitatívnu kontrolu Plnenia odovzdaného Dodávateľom Objednávateľovi k prevzatiu. Akékoľvek vady alebo nedorobky alebo nedostatky sa uvedú v akceptačnom protokole spolu s uvedením lehoty na odstránenie vád a nedostatkov a spôsob ich odstránenia, pričom lehota odstránenia vád a nedostatkov nesmie ohroziť termíny dodávok, ktoré je Objednávateľ povinný dodržať vo vzťahu k zákazníkovi Objednávateľa. V prípade, ak v akceptačnom protokole nie je uvedená žiadna vada alebo nedorobok alebo nedostatok, pokladá sa Plnenie za prevzaté bez vád a nedorobkov a nedostatkov. Táto skutočnosť nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa z vád Plnenia, ktoré sa prejavia po prevzatí Plnenia alebo ak Objednávateľ objaví takéto vady alebo nedostatky alebo nedorobky po prevzatí Plnenia, hoci sa vyskytovali na Plnení aj pred prevzatím Plnenia.

 8. Objednávateľ nie je povinný prevziať Plnenie, ktoré nie je vyrobené v súlade s podmienkami a požiadavkami Objednávateľa stanovenými v Objednávke alebo v Zmluve a/alebo nie je dodané riadne a včas a/alebo vykazuje vady a/alebo má nedostatky, nedorobky alebo akékoľvek iné chyby, aj keď nebránia užívaniu Plnenia Objednávateľom.Časť III. Zodpovednosť za vady a záruka1. Zodpovednosť za vady

 1. V prípade nadmerného výskytu vád (frekvencia výskytu vád je významne nad limitom, ktorý je špecifikovaný ako bežný podiel výskytu vád), je Objednávateľ oprávnený domáhať sa, aby mu bolo vymenené celé dodané plnenie bezodplatne, a to bez ohľadu na to, či sa už vady vo zvyšku plnenia stali zjavnými alebo nie. Naviac, Dodávateľ je povinný odškodniť Objednávateľa za akékoľvek dodatočné náklady alebo výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadmerným výskytom vád plnenia (vrátane nákladov na prehliadku dodaného tovaru, logistiku atď.). Ďalšie práva Objednávateľa zostávajú naďalej v platnosti v plnom rozsahu.

2. Záruka za akosť a záručná doba

 1. Dodávateľ poskytnutím záruky na každé ním dodané Plnenie počas záručnej doby garantuje:

  1. že Plnenie je vykonané a/alebo dodané v súlade s požiadavkami stanovenými v Objednávke alebo v Zmluve a stanovenými Objednávateľom;

  2. že si ním vykonané a/alebo dodané Plnenie zachová všetky Objednávateľom požadované vlastnosti a parametre a v prípade ak určenie parametrov a vlastností v Objednávke alebo v Zmluve chýba tak, že si zachová vlastnosti a parametre obvyklé pre daný druh Plnenia;

  3. že ním vykonané a/alebo dodané Plnenie je vykonané a dodané v súlade s účelom, na ktorý je Plnenie určené a že na ním vykonanom a/alebo dodanom Plnení nie je a nebude výrobná vada, skrytá vada, právna vada, systémová vada a/alebo iná vada brániaca v užívaní Plnenia Objednávateľom alebo zákazníkom Objednávateľa;

  4. že ak je Plnenie dodávané na základe referenčných vzoriek, modelov alebo výkresov, potom dodané Plnenie musí presne a plne zodpovedať týmto vzorkám, modelom alebo výkresom.

 2. Dodané Plnenie musí mať také parametre, vlastnosti a musí byť vyrobené takým spôsobom, aby bolo schopné podávať trvalo štandardný výkon s ohľadom na parametre, vlastnosti a kvalitu dohodnuté v Objednávke alebo v Zmluve a plne vyhovovať účelu, pre ktorý je Plnenie dodané.

 3. Záruka sa vzťahuje aj na vady Plnenia, ktoré vznikli činnosťou Objednávateľa, avšak na základe inštrukcii alebo pokynov Dodávateľa, napríklad uvedených v návode na použitie alebo inej dokumentácii odovzdanej Objednávateľovi s Plnením.

 4. Záruka sa vzťahuje aj na systémové vady Plnenia. Za systémovú vadu Plnenia sa považuje taká rovnaká vada Plnenia, ktorá sa prejaví pri dodávke alebo opakovanej dodávke Plnenia rovnakého druhu na najmenej 5% dodaných kusov Plnenia (pokiaľ nie je v Objednávke alebo v Zmluve uvedené výslovne inak) z celkového množstva dodaného Plnenia zo všetkých dodávok uskutočnených Dodávateľom, počas doby trvania Objednávky alebo Zmluvy a užívania predmetného Plnenia v súlade s technickými podmienkami vydanými Dodávateľom uvedenými v návode na používanie alebo návode na obsluhu. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za systémovú vadu nemá vplyv uplynutie záručnej doby poskytnutej Dodávateľom Objednávateľovi na dodané Plnenie. Za vadné sa považujú aj všetky doposiaľ dodané Plnenia rovnakého druhu pokiaľ Objednávateľ neurči k časti alebo k celej dodávke vadných Plnení iný nárok a Dodávateľ je povinný do 15 (pätnásť) dní od oznámenia výskytu systémovej vady zaistiť Objednávateľovi na svoje náklady celú náhradnú dodávku Plnení zodpovedajúcich Plneniu podľa Objednávky alebo Zmluvy.

 5. Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie v súlade s Objednávkou alebo so Zmluvou, najmä však v množstve, kvalite a vyhotovení určených v Objednávke alebo Zmluve, a zároveň garantuje bezchybnú funkčnosť poskytnutých plnení, v opačnom prípade má poskytnuté plnenie vady, za ktoré Dodávateľ zodpovedá v zmysle príslušných právnych predpisov.

 6. Objednávateľ je v prípade vadného plnenia oprávnený najmä:

  1. požadovať odstránenie vád poskytnutím náhradného Plnenia za vadné Plnenie;

  2. dodanie chýbajúceho Plnenia a požadovať odstránenie právnych vád;

  3. požadovať odstránenie vád opravou Plnenia, ak sú vady opraviteľné;

  4. požadovať primeranú zľavu z ceny Plnenia; alebo

  5. odstúpiť od Objednávky alebo od Zmluvy.

 7. Nároky z vád plnenia zostávajú popri nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu nedotknuté.

 8. Záručná doba na Plnenie, pokiaľ nebola výslovne dojednaná iná záručná doba v Objednávke alebo v Zmluve, je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia Plnenia Objednávateľom a podpisom dodacieho listu alebo akceptačného protokolu. Záručná doba bude predĺžená o časové obdobie, počas ktorého sa vadné plnenie nemohlo z dôvodov na strane Dodávateľa používať v súlade so zmluvnými podmienkami.

 9. Ak má plnenie vady, ktoré sa objavili počas záručnej doby, Objednávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť Dodávateľovi, ktorý je povinný vady odstrániť v dohodnutej lehote, najneskôr však do 30 dní po uplatnení reklamácie.

 10. Porušenie povinností podľa tohto článku zo strany Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných povinností s následkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a týchto VOP.

 11. Ostatné zákonné nároky ostávajú týmto nedotknuté.

3. Náhrada škody

 1. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi aj škodu, ktorá vznikla zákazníkovi Objednávateľa z dôvodu porušenia niektorej z povinností Dodávateľa alebo niektorého z vyhlásení alebo záruk Dodávateľa alebo niektorého z ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky Dodávateľom, ak bude zákazník Objednávateľa žiadať náhradu takto vzniknutej škody u Objednávateľa, a to vrátane akejkoľvek zmluvnej pokuty, úroku alebo akejkoľvek inej sankcie.Časť IV. Vlastnícke právo a právo duševného vlastníctva1. Vlastnícke právo

 1. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k predmetu Plnenia po jeho dodaní Objednávateľovi, ktoré je potvrdené podpisom dodacieho listu alebo akceptačného protokolu. Nebezpečenstvo škody na veci vo vzťahu k dodanému Plneniu prechádza na Objednávateľa po akceptácii Plnenia, ktoré je potvrdené podpisom dodacieho listu alebo akceptačného protokolu. Avšak v prípade zmlúv o dielo (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) na zhotovenie, montáž, údržbu, opravu alebo úpravu stavby alebo jej časti, sa nadobudnutie vlastníctva k predmetu plnenia bude riadiť ustanoveniami § 542 a nasl. Obchodného zákonníka.

 2. Plnenia dodávané pre Objednávateľa nepodliehajú výhrade vlastníckeho práva, ani iným podobným právnym obmedzeniam. Odkaz, či upozornenie na takéto výhrady alebo obmedzenia uvedený v akceptácii Objednávky alebo faktúre je aj bez výslovnej námietky Objednávateľa alebo nesúhlasu neplatný.

 3. Porušenie povinností podľa tohto článku zo strany Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných povinností s následkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a týchto VOP.

 4. Dodávateľ garantuje, že vlastnícke právo k Plneniu nie je ničím ohraničené alebo limitované a na Plnenie sa nevťahujú práva tretích osôb. Dodávateľ dáva Objednávateľovi a zákazníkovi Objednávateľa záruku, že vlastnícke právo k Plneniu nie je a nebude nikým ani ničím rušené alebo obmedzené a Dodávateľ má a vykonáva všetky práva k Plneniu v rozsahu nevyhnutnom na prevod vlastníckeho práva bez výhrad alebo obmedzení na Objednávateľa, respektíve zákazníka Objednávateľa tak, aby Objednávateľ alebo zákazník Objednávateľa mohli nerušene, bez zásahu tretej osoby a bez územných, časových alebo iných obmedzení nadobudnúť a vykonávať vlastnícke práva k Plneniu. V prípade, ak sa na Plnenie vzťahujú autorské práva, priemyselné práva, obchodné tajomstvo alebo ochrana know-how Dodávateľa alebo akejkoľvek tretej osoby, potom Dodávateľ prehlasuje, že vykonáva všetky takéto práva vzťahujúce sa na Plnenie a tieto práva nezasahujú do neobmedzeného užívania vlastníckeho práva k Plneniu Objednávateľom alebo zákazníkom Objednávateľa. Dodávateľ prehlasuje, že Plnenie nezasahuje do autorských práv, priemyselných práv a iných práv, ktorých predmetom je ochrana duševného vlastníctva, know-how alebo obchodného tajomstva tretích osôb vzťahujúcich sa na Plnenie. Dodávateľ sa zaväzuje, ak sa preukáže nepravdivé vyhlásenie podľa tohto bodu a z takéhoto dôvodu vznikne Objednávateľovi alebo zákazníkovu Objednávateľa škoda, nahradiť Objednávateľovi a zákazníkovi Objednávateľa akúkoľvek škodu, ktorá im vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia a zaistiť súhlas tretej osoby s užívaním týchto práv v prospech Objednávateľa a zákazníka Objednávateľa.

2. Práva tretích osôb

 1. Dodávateľ garantuje a ručí za to, že neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré by mohli brániť v zamýšľanom použití zmluvných plnení pre Objednávateľa a že nie sú potrebné ani žiadne ďalšie licencie, súhlasy, povolenia alebo platby v súvislosti s právami duševného vlastníctva tretích osôb a že Objednávateľ je oprávnený používať zmluvné plnenia podľa zmluvy alebo príslušnej Objednávky.

 2. Ktorákoľvek zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu, že si tretia strana uplatňuje nároky z práv duševného vlastníctva alebo hrozí ich uplatňovaním alebo že sa dozvedela o porušovaní práv duševného vlastníctva tretích osôb v súvislosti s poskytovaným zmluvným plnením.

 3. Na základe písomnej požiadavky sa Dodávateľ zaväzuje odškodniť Objednávateľa v plnom rozsahu voči akýmkoľvek žalobám, nárokom, poplatkom, výdavkom a škodám, ktoré utrpel Objednávateľ v súvislosti s neoprávneným alebo údajne neoprávneným porušením práv duševného vlastníctva tretích osôb. V súvislosti s týmito povinnosťami je Dodávateľ povinný ďalej na vlastné náklady uskutočniť nasledovné opatrenia:

  1. zmeniť alebo nahradiť poskytnuté plnenie tak, aby neporušovalo práva tretích osôb a ďalej zabezpečiť, aby tieto plnenia boli poskytované v súlade so zmluvne dohodnutými požiadavkami; alebo

  2. získať právo pre Objednávateľa na ďalšie používanie poskytnutých plnení v súlade so zmluvou.

 4. Ak Dodávateľ nevykoná hore uvedené opatrenia, je Objednávateľ oprávnený na základe vlastného uváženia odstúpiť od príslušnej Objednávky a uplatniť si nárok na náhradu škody alebo pre adekvátne zníženie kúpnej ceny alebo odmeny za poskytnutie licencie.

3. Práva duševného vlastníctva

 1. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú, neodvolateľnú, prevoditeľnú, vecne, územne a časovo neobmedzenú licenciu k softvéru vo vzťahu ku ktorému bola uhradená odmena, aby mohol Objednávateľ tento softvér plne užívať na zmluvné plnenie funkcií v rámci dohodnutého rozsahu služieb. Objednávateľ je oprávnený získať kedykoľvek ďalšie licencie k softvéru za tých istých podmienok. Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať kópie v nevyhnutnom rozsahu pre účely školení, zálohovania a archivácie.

 2. Dodávateľ je povinný okamžite, najneskôr v okamihu dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, písomne informovať Objednávateľa v prípade, že je na poskytovanie plnení používaný open-source softvér a aké licenčné podmienky sa na tento open-source softvér vzťahujú.

 3. Výsledky tvorivej činností Dodávateľa pri vykonaní diela, ktoré je predmetom Objednávky alebo Zmluvy, nie je Dodávateľ oprávnený poskytnúť iným osobám než je Objednávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo, výsledky činností ani duševné vlastníctvo Objednávateľa nepredá, neodovzdá alebo inak nesprístupní inej osobe než je Objednávateľ či už za odplatu alebo aj bez odplaty priamo svojím konaním alebo prostredníctvom konania tretej osoby.

 4. Akékoľvek výsledky činností Dodávateľa, ktoré vznikli na základe duševného vlastníctva, informácii alebo akejkoľvek dokumentácie odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi, sú vlastníctvom Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne previesť vlastnícke právo k takýmto výsledkom činností.

Časť V. Platobné podmienky

1. Fakturácia

 1. Faktúra môže byť vystavená až potom, ako bol tovar riadne dodaný, dielo riadne vykonané, alebo služby riadne poskytnuté. Ku každej čiastkovej alebo konečnej faktúre musí byť priložený dodací list alebo akceptačný protokol podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, potvrdzujúci prevzatie Plnenia Objednávateľa a kópia príslušnej Objednávky alebo Zmluvy, ak bola vystavená. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do 15 dní po poskytnutí Plnenia.

 2. Dodávateľ nie je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru, pokiaľ to nebolo dopredu písomne dohodnuté.

 3. Faktúry sa posielajú na adresu určenú pre doručovanie faktúr špecifikovanú v Objednávke alebo v Zmluve: info@cmzo-sk.eu.

 4. Dodávateľ je povinný predložiť preukázateľnú faktúru za poskytnutie služieb, dodanie tovaru alebo vykonanie diela. Každá jednotlivá položka faktúry musí súhlasiť s položkou uvedenou na Objednávke alebo v Zmluve. Čiastočná platba a finálna platba musia byť označené individuálne.

 5. Faktúra musí obsahovať číslo Objednávky alebo Zmluvy a miesto dodania Plnenia. Faktúra musí vždy obsahovať názov a identifikátor banky a číslo bankového účtu. V prípade Dodávateľa z krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru faktúra musí vždy obsahovať číslo účtu Dodávateľa v IBAN formáte a SWIFT/BIC kód jeho banky, v ktorej je účet Dodávateľa vedený. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 6. Ak faktúra neobsahuje hore uvedené náležitosti, Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nezaplatenej faktúry na jej úpravu alebo doplnenie. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením správne vyhotovenej faktúry. V takom prípade, nemá Dodávateľ právo uplatňovať si akékoľvek nároky z omeškania Objednávateľa.

 7. Faktúry budú vyhotovené/vystavené v dvoch origináloch. Druhé vyhotovenie faktúry (duplikát) a všetky kópie faktúr budú takto jednoznačne označené. Pokiaľ by sa niektoré údaje na faktúre opravovali, originálne údaje musia byť čitateľné. Na faktúre nemôžu byť robené žiadne ďalšie úpravy bielidlom, bieliacou páskou alebo inými opravnými prostriedkami.

2. Platobné podmienky

 1. Každá faktúra je splatná do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, s výnimkou prípadov, ak faktúra neobsahuje povinné náležitostí v zmysle platnej legislatívy alebo číslo Objednávky vyhotovenej Objednávateľom, ktoré jej priradil Objednávateľ, resp. číslo Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa, ak Zmluva ustanovuje inak.

 2. Platby na základe dodatkov k Zmluve alebo k Objednávke môžu byť uhradené len v prípade, ak boli dohodnuté vopred písomne pred poskytnutím samotného Plnenia.

 3. Cena plnenia sa hradí bankovým prevodom na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. Uhradenie faktúry sa nepovažuje za súhlas Objednávateľa, že plnenia boli dodané v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy alebo Objednávky.

 4. Dohodnuté ceny sú NET ceny. Ak je to aplikovateľné, uplatní sa daň z pridanej hodnoty alebo iné podobné dane na základe platného zákona v čase fakturácie.

 5. Úhrada faktúry nezakladá potvrdenie Objednávateľa, že tovar bol poskytnutý riadne a včas v súlade so Zmluvou alebo s Objednávkou.

 6. Pri platbách mimo územia Slovenskej republiky a vnútri Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru v mene EUR (taktiež označované ako SEPA platby), sú všetky bankové poplatky dohodnuté ako SHA (t.j. že sú rovnako znášané oboma zmluvnými stranami). Pri platbách mimo územia Slovenskej republiky iných ako SEPA platby a pre platby mimo územia Slovenskej republiky v inej mene ako EUR, všetky bankové poplatky budú dohodnuté ako BEN (t.j že všetky bankové poplatky budú znášané Dodávateľom).

 7. Objednávateľ je oprávnený zraziť si zrážkovú daň platnú podľa lokálneho práva a zaplatiť ju príslušným daňovým orgánom v mene Dodávateľa, pokiaľ Dodávateľ nepredloží potvrdenie o daňovom domicile v Slovenskej republike.

3. Započítanie

 1. Dodávateľ nemá zádržné právo, pokiaľ je založené na vzájomných nárokoch vyplývajúcich z iných právnych vzťahov s Objednávateľom.

 2. Dodávateľ je oprávnený započítať iba také pohľadávky, ktoré sú nesporné alebo sú uznané na základe právoplatného rozsudku príslušného súdu.

4. Postúpenie pohľadávok

 1. Pohľadávky Dodávateľa voči Objednávateľovi nemôžu byť postúpené na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Príslušenstvo pohľadávky, najmä úroky a akékoľvek iné práva spojené s pohľadávkou, je možné postúpiť iba so samotnou pohľadávkou. Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa postúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR.


Časť VI. Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov


1. Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

 1. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri vzájomných rokovaniach o Objednávke alebo Zmluve, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa v súvislosti s výkonom práv a povinnosti vyplývajúcich z Objednávky alebo zo Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti a utajenia sa nevzťahuje na prípady, ak Dodávateľ alebo Objednávateľ poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace so Zmluvou alebo túto Zmluvu tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje, že nesprístupní žiadnu dokumentáciu a žiadne údaje (a to ani v písomnej ani v elektronickej ani v inej zmyslami vnímateľnej podobe), týkajúce sa Plnenia v časti ani v celku tretej osobe, a to až dovtedy, kým sa informácie chránené podľa Objednávky alebo Zmluvy nestanú verejne prístupnými právne dovoleným spôsobom, t.j. povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku Objednávky alebo Zmluvy. Dodávateľ vrátane jeho zamestnancov nesmie tieto informácie, skutočnosti a údaje použiť v rozpore s ich účelom, pre svoje potreby alebo pre potreby tretích osôb v rozpore s Objednávkou alebo so Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Informácie, ktoré sa Dodávateľ dozvie v súvislosti s realizáciou Plnenia, ako aj obsah Objednávky alebo Zmluvy a jej príloh a obsah všetkých listín poskytnutých, resp. sprístupnených Objednávateľom podľa Objednávky alebo Zmluvy, sa považujú za dôverné v zmysle ust. § 17 a ust. § 271 Obchodného zákonníka s následkami tam stanovenými.

 4. Ak Dodávateľ bude mať na základe Objednávky alebo Zmluvy alebo v súvislosti s Objednávkou alebo so Zmluvou prístup k údajom, ktoré budú mať povahu osobných údajov a ktoré sa budú vzťahovať najmä na zamestnancov Objednávateľa, jej zákazníkov alebo tretích osôb, môže Dodávateľ takéto údaje spracúvať iba na základe osobitného písomného poverenia, ktoré mu za týmto účelom Objednávateľ udelí; Dodávateľ je v takom prípade povinný písomne odsúhlasiť všetky bezpečnostné požiadavky Objednávateľa.

 5. Povinnosť ochrany dôverných informácií sa vzťahuje na Dodávateľa, jeho zástupcov, poradcov, zamestnancov rovnako a bez obmedzenia. Dôverné informácie získané Dodávateľom podľa Zmluvy, môže Dodávateľ sprístupniť len členom svojho vedenia, svojim zástupcom a zamestnancom, ktorí ich pri realizácii predmetu Zmluvy nevyhnutne potrebujú a ktorí budú o ich dôvernej povahe poučení a zaviazaní dodržiavať a ochraňovať dôverný charakter týchto informácií.

 6. V prípade realizovania predmetu Zmluvy na strane Dodávateľa prostredníctvom tretej strany (subdodávateľ) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Dodávateľ zabezpečí písomný záväzok tejto tretej strany (subdodávateľa) zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách o Objednávateľovi, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri vzájomných rokovaniach o Objednávke alebo o Zmluve, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa v súvislosti s výkonom práv a povinnosti vyplývajúcich z Objednávky alebo zo Zmluvy.

 7. Ak Dodávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur) za každé jedno porušenie povinnosti mlčanlivosti. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti mlčanlivosti Dodávateľa. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady vzniknutej škody presahujúcej zmluvnú pokutu v plnej výške. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Objednávateľom bez zbytočného odkladu po porušení zmluvných povinností. Splatnosť faktúry na zmluvnú pokutu je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

 8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Dodávateľ sa zaväzuje, že know-how, akákoľvek dokumentácia, obchodné tajomstvo alebo iné informácie alebo skutočnosti, ktoré spadajú pod ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva alebo sú predmetom duševného vlastníctva Objednávateľa alebo ktoré Objednávateľ považuje za dôverné informácie (ďalej len „duševné vlastníctvo“), poskytnuté Objednávateľom Dodávateľovi v súvislosti s Plnením, ostávajú vo výhradnom a výlučnom vlastníctve Objednávateľa. Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom založený Objednávkou alebo Zmluvou nie je možné v žiadnom prípade považovať za prevod vlastníckeho práva k vyššie spomenutému duševnému vlastníctvu Objednávateľa ani za udelenie akýchkoľvek práv, iných než vlastnícke práva, k duševnému vlastníctvu Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že za žiadnych okolností nesprístupní, nepredá, neodovzdá alebo inak neumožní prístup tretej osobe k duševnému vlastníctvu Objednávateľa, a to ani priamo ani nepriamo prostredníctvom tretej osoby. Dodávateľ sa zaväzuje, že duševné vlastníctvo nebude kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené veci, spätne ho rozoberať, analyzovať alebo zasahovať do neho iným spôsobom, ktorým by privodil prospech sebe alebo tretej osobe bez súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený použiť duševné vlastníctvo Objednávateľa výhradne iba za účelom plnenia zmluvných povinností Dodávateľ v zmysle Objednávky alebo Zmluvy.

 9. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré budú Dodávateľovi sprístupnené alebo ktoré získa v priebehu svojej činnosti podľa Objednávky alebo Zmluvy alebo ich realizácie sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že ich uchová v tajnosti a nesmie ich zverejňovať ani poskytnúť tretím osobám či už priamo alebo prostredníctvom tretej osoby. Dodávateľ sa zaväzuje, že neodovzdá, nesprístupni, nepredá a/alebo inak neumožní akýmkoľvek iným spôsobom prístup tretej osobe k dielu - Plneniu, k informáciám a skutočnostiam, ktoré mu boli odovzdané za účelom vykonania Plnenia ani k informáciám alebo skutočnostiam, ktoré získa na základe vykonania diela, t.j. Plnenia a ani k obchodnému tajomstvu. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa Objednávateľa, ktoré nie sú verejne prístupné. Dodávateľ sa zaväzuje, že povinnosť mlčanlivosti a dôvernosti zachová aj po skončení zmluvného záväzku. Forma ukončenia zmluvy nemá vplyv na povinnosť mlčanlivosti Dodávateľa po skončení zmluvného záväzku.

2. Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany podpisom Objednávky alebo Zmluvy prehlasujú, že spracovanie osobných údajov vykonávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) a že prijali všetky opatrenia potrebné pre plnenie ich povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

 2. Dodávateľ podpisom Objednávky alebo Zmluvy prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Objednávateľom, ktoré sú dostupné na web stránke Objednávateľa www.cmzo-sk.eu/gdpr.

Časť VII. Ďalšie dojednania1. Zánik Objednávky alebo Zmluvy, výpoveď a odstúpenie

 1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

 2. Objednávateľ môže Objednávku alebo Zmluvu, bez ohľadu na to, či je uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú, vypovedať aj v lehote jedného (1) mesiaca z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť odo dňa doručenia výpovede Dodávateľovi.

 3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky alebo Zmluvy v prípade, ak:

  1. Dodávateľ porušil niektorý svoj záväzok vyplývajúci z Objednávky alebo zo Zmluvy podstatným spôsobom;

  2. Dodávateľ porušil akýkoľvek svoj záväzok vyplývajúci z Objednávky alebo zo Zmluvy opakovane;

  3. nebude možné bez zavinenia Objednávateľa realizovať Plnenie;

  4. ak bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak Dodávateľ podá návrh na povolenie reštrukturalizácie;

  5. Dodávateľ vstúpi do likvidácie;

  6. rozhodnutím štátneho orgánu alebo zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov sa podstatným spôsobom zmenia alebo zaniknú okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu Objednávky alebo Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom;

  7. s ohľadom na konkrétnu Objednávku alebo Zmluvu Dodávateľ vyvíja aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže,

  8. Dodávateľ vyvíja konkurenčné aktivity a neposkytne bez zbytočného odkladu dostatočnú záruku o ďalšom nevyvíjaní konkurenčných aktivít,

  9. Dodávateľ v rámci rokovaní o Objednávke alebo o Zmluve, resp. pri plnení svojich záväzkov z Objednávky alebo zo Zmluvy poskytol Objednávateľovi nesprávne alebo nepravdivé informácie o odbornej a prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti.

 4. Ak Objednávateľ poruší svoje povinnosti podľa Objednávky alebo Zmluvy, v dôsledku čoho je Dodávateľ neschopný plniť svoje zmluvné povinnosti, Dodávateľ poskytne Objednávateľovi primeranú lehotu (najmenej 5 pracovných dní) na vykonanie nápravy a v prípade, že Objednávateľ túto svoju povinnosť ani dodatočne nesplní, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Objednávky alebo Zmluvy.

 5. Ak Objednávateľ odstúpi od Objednávky alebo Zmluvy, je oprávnený vrátiť všetky Plnenia získané podľa tejto Objednávky alebo Zmluvy. Ak si Objednávateľ ponechá poskytnuté Plnenia, je povinný zaplatiť dohodnutú odplatu za predmetné Plnenie. Za podmienky, že Objednávateľ vráti Plnenie poskytnuté podľa Zmluvy, je taktiež Dodávateľ povinný vrátiť cenu za poskytnuté Plnenie v plnom rozsahu.

 6. V prípade odstúpenia od Objednávky alebo Zmluvy sa odplata za čiastočne dodané plnenia, pokiaľ ich Objednávateľ využíva, určuje ako percento zodpovedajúce pomeru medzi cenou za celé dodané plnenie a pomernou časťou plnenia, ktoré bolo dodané Objednávateľovi a ktoré Objednávateľ využíva. Nepoužívané plnenia môžu byť vrátené Dodávateľovi, a to na jeho náklady.

 7. Podstatným porušením Objednávky alebo Zmluvy sa rozumie aj také porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, na ktoré Objednávateľ upozorní Dodávateľa aj s uvedením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov a pokiaľ Dodávateľ zistené nedostatky neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom a pokračuje v porušovaní zmluvných povinností ustanovených Zmluvou.

 8. Zmluvné strany za zaväzujú, že v prípade zániku zmluvného vzťahu založeného Zmluvou alebo Objednávkou si vysporiadajú vzájomné práva a povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa jej zániku.

2. Doručovanie písomností a oznamovanie skutočností

 1. Všetky písomnosti, oznámenia, resp. informácie týkajúce sa Objednávky alebo Zmluvy (ďalej len „korešpondencia“) budú vyhotovené v písomnej forme alebo zachytené na inom hmotnom nosiči, pričom korešpondenciu si zmluvné strany budú navzájom doručovať osobne, doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. faxom, elektronickou poštou a pod.).

 2. Pri osobnom doručovaní, pri doručovaní doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov sa korešpondencia doručuje na korešpondenčnú adresu, ktorá je uvedená v Zmluve alebo na poslednú zmluvnej strane známu korešpondenčnú adresu druhej zmluvnej strany, prípadne na inú adresu preukázateľne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia korešpondencie sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú korešpondenciu prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej týždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty alebo kuriérskej služby vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

 3. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak druhá zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane zmenu svojej korešpondenčnej, prípadne e–mailovej adresy alebo faxového čísla.

 4. Pri osobnom doručovaní korešpondencie sa korešpondencia považuje za doručenú okamihom, keď si zmluvné strany prostredníctvom oprávnených osôb vzájomne písomne potvrdia jej doručenie.

 5. Pri doručovaní prostredníctvom doporučenej pošty a kuriérskej služby sa korešpondencia považuje za doručenú momentom prevzatia tejto písomnosti druhou zmluvnou stranou – príjemcom.

 6. Korešpondencia doručovaná prostredníctvom elektronických prostriedkov sa považuje za doručenú momentom, keď zmluvná strana – odosielateľ obdrží správu o tom, že takáto korešpondencia bola odoslaná druhej zmluvnej strane – príjemcovi.

 7. Korešpondencia týkajúca sa skončenia trvania Zmluvy sa bude doručovať výlučne osobne, doporučenou poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby.3. Vyššia moc

 1. Žiadna zo zmluvných strán nebude niesť zodpovednosť za úplné alebo čiastočné nesplnenie ktoréhokoľvek záväzku, ak je jeho nesplnenie dôsledkom pôsobenia okolností vyššej moci.

 2. Za vyššiu moc sa považujú také okolnosti, ktoré majú vplyv na plnenie Objednávky alebo Zmluvy zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami, a ktoré nebolo možné pri uzatváraní Objednávky alebo Zmluvy rozumne predvídať, ktoré nezávisia od vôle žiadnej zo zmluvných strán, môžu vzniknúť po vstúpení Objednávky alebo Zmluvy v platnosť a nie je možné ich odvrátiť ktoroukoľvek zo zmluvných strán, zahrňujúc živelné pohromy, epidémie, vojenské činnosti alebo vojnu, nezákonnú činnosť tretích osôb, rozhodnutia štátnych a iných vládnych a riadiacich orgánov, majúcich záväznú platnosť pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

 3. Okolnosti vyššej moci môžu mať za následok predĺženie termínov plnenia povinností a záväzkov zmluvných strán o obdobie, zodpovedajúce času pôsobenia takých okolností.

 4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorej také okolnosti bránili v plnení Objednávky alebo Zmluvy, musí okamžite, najneskôr do 10 pracovných dní písomne informovať druhú zmluvnú stranu o momente začatia a predpokladaného ukončenia pôsobenia okolností vyššej moci s uvedením príčin, pre ktoré mali tieto okolnosti podstatný vplyv na nesplnenie záväzkov, ktoré pre danú zmluvnú stranu vyplývajú z Objednávky alebo zo Zmluvy.

 5. Oznámenie o nastúpení okolností vyššej moci musí byť potvrdené kompetentnými orgánmi alebo organizáciami krajiny zmluvnej strany, odvolávajúcej sa na tieto okolnosti, spravidla Obchodnou (Obchodnou a priemyselnou) komorou. Neoznámenie alebo neskoré oznámenie ktorejkoľvek zmluvnej strany ju zbavuje práva odvolávať sa na niektorú z vyššie uvedených okolností ako na dôvod zbavenia sa zodpovednosti za nesplnenie záväzkov.

4. Záverečné ustanovenia

 1. Záväzkový právny vzťah založený Objednávkou alebo Zmluvou a týmito VOP sa riadi a bude vykladať na základe a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že sa týmto vylučuje aplikácia Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on the International Sale of Goods).

 2. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami nedôjde v sporných otázkach k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.

 3. Dodávateľ akceptáciou príslušnej Objednávky alebo Zmluvy súhlasí, že podmienky, ktoré sú uvedené v týchto VOP sa bez výhradne a bez obmedzení aplikujú na Objednávkou alebo Zmluvou založený zmluvný vzťah.

 4. Objednávku alebo Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

 5. Ak sa niektoré z ustanovení Objednávky, Zmluvy alebo týchto VOP stane nezákonným, neplatným alebo nevymáhateľným podľa platného práva, ostatné ustanovenia zostávajú plne platné a účinné, pokiaľ je zachovaný účel za ktorým zmluvné strany Zmluvu uzatvorili, to sa nevzťahuje na prípady, ak sa neplatným stane ustanovenie, ktoré tvorí podstatnú náležitosť Zmluvy. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.V Trenčíne, dňa 01.12.2020
D511-VOP01-1