Vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov

Podľa článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako prevádzkovateľ informačných systémov zverejňujeme za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zamestnanca, nášho súčasného alebo budúceho zmluvného partnera alebo ako na zástupcu takéhoto zmluvného partnera.


 1. Prevádzkovateľ
  Obchodné meno : ČMŽO - Slovakia s.r.o.
  Sídlo : Zlatovská 2536/33P, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
  Registrový súd : Obchodný register Okresný súd Trenčín
  oddiel: Sro, vložka č. 39277/R
  IČO : 52790754

E-mail : info@cmzo-sk.eu

 1. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia, pričom jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe tohto dokumentu. Najčastejšie Vaše osobné údaje spracúvame, resp. budeme spracúvať, z dôvodu aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy a v prípade pracovno-právnych vzťahov je spracovávanie osobných údajov vykonávané v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zákonných povinností zamestnávateľa v súlade s osobitnými predpismi. V súlade s našim oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme Vám poskytli informácie o našich službách, produktoch, vyhliadkach, analýzach, školeniach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom zaujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý zastupujete. Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom. Vaše osobné údaje budú́ bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 2. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame sú potrebné najmä na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno a priezvisko, názov pozície a kontaktné údaje ako adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Aby sme mohli spĺňať zákonné povinnosti, napr. v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, môžeme spracovávať aj ďalšie osobné údaje, akými sú rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov. Pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných údajov (často nazývané "citlivé osobné údaje").

 3. Zdieľať Vaše osobné údaje môžeme s našimi zmluvnými partnermi, ktorí sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb alebo dodávky našich tovarov. K osobným údajom majú taktiež prístup aj naši zamestnanci, pričom sprístupnenie osobných údajov bude vykonávané len v prípade ak je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu a zamestnanec bol poučený o zásadách spracúvania osobných údajov a je viazaný mlčanlivosťou.

 4. Prenos do iných krajín môže byť realizovaný podľa povahy a okolnosti zmluvného vzťahu. Ak sa tak stane, zabezpečíme, aby boli uplatnené primerané bezpečnostné opatrenia, dodržiavajúce Nariadenie. Vo všeobecnosti, Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). Na uchovávanie údajov využívame aj poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí́ k nim môžu mať prístup a môžu sa nachádzať̌ mimo EEA priestoru a to vrátane, ale nielen, USA. Vaše osobné údaje nikdy neprenesieme mimo EEA bez toho, aby sme zaistili ich bezpečnosť̌ a ochranu. Preto sa ubezpečíme, že všetci príjemcovia majú́ podpísané štandardné zmluvné doložky na odôvodnenie prevodu alebo že daná krajina garantuje primeranú ochranu osobných údajov podľa legislatívy o ochrane osobných údajov.

 5. Doba uchovávania osobných údajov sa môže líšiť podľa kategórie osobných údajov a účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo uplynutia premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom, resp. uplatniť právny nárok. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať Vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. Pokiaľ ide o naše zálohy dát, Vaše osobné údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie a obnovy. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, Vaše údaje vymažeme úplne.

 6. Dotknuté osoby, si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k svojim osobným údajom: Na základe Vašej žiadosti vystavíme ako prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti týchto osobných údajov, pričom vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás ako dotknutá osoba o to požiadate.

 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ osobných údajov za predpokladu:

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a spracúvali,

   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

   3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

   4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov,

a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

Ako dotknutá osoba nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,

 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako prevádzkovateľ vykonáme výmaz Vašich osobných údajov na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť pokiaľ ako dotknutá osoba:

 1. napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 2. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ ako dotknutá osoba žiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

 2. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 2. Ako prevádzkovateľ sme prijali všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia či úniku. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutej osobe oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 3. Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 4. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 5. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 6. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov, vrátane uplatnenia ich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov na ČMŽO – Slovakia s.r.o., a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Zlatovská 2536/33P, 911 05 Trenčín, v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, e-mail: info@cmzo-sk.eu.
Príloha č.1 k vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov

1. IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov


 • Nábor a výber zamestnancov, evidencia uchádzačov o zamestnanie

 • Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov

 • Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

 • plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

 • Mzdová politika zamestnávateľa a plnenie daňových povinností

 • Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

 • Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy pre používania motorových vozidiel, evidencia jázd služobných a súkromných, fleet manažment

 • Plnenie práv a povinností z pracovnej zmluvy pri zabezpečovaní vzdelávania

 • Evidencia zamestnancov, poverených a oprávnených osôb a ich povolených prístupov a oprávnení pre fyzický prístup a digitálny prístup, vrátane evidencie logov o vstupoch a činnostiach

 • Zabezpečenie zákonnej povinnosti zabezpečenia stravovacej jednotky

Názov informačného systému

Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

 • Ústava Slovenskej republiky,

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

 • zákon č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,

 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

 • vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,

 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy,

 • zákon č. 204/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.


Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa


Lehoty na vymazanie os. údajov


Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.


Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa
2. IS Ekonomicko-účtovná agenda

Účel spracúvania osobných údajov


 • Plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom – fakturácia

 • Príprava účtovných podkladov

 • Zaúčtovanie interných dokladov, dokladov majetku a skladového hospodárstva

 • Plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - prijaté platby za faktúry za poskytnuté tovary a služby, párovanie platieb, spracovanie preplatkov

 • Evidencia prijatého tovaru materiálu do spoločnosti jeho pridelenie jednotlivým zamestnancom

 • Kontrola, evidencia a riadenia majetku prevádzkovateľa

 • Požiadavky manažmentu a analýz

 • Evidencia pohľadávok, upomienkový proces pri dlžníkoch, vymáhanie pohľadávky


Názov informačného systému


Ekonomicko-účtovná agendaPrávny základ

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záznamov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov


Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

3. IS Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je správa registratúry a evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov informačného systému

Správa registratúry

Právny základ

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

4. IS Právna agenda

Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vedenia právnej agendy prevádzkovateľa.

 • Evidencia právnych sporov, alebo rozhodnutí oprávnených organov Slovenskej republiky potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore

 • Zabezpečenie podkladov pre podanie návrhu na rozhodcovský orgán, alebo zabezpečenie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov

Názov informačného systému

IS Právne vzťahy

Právny základ

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení

 • neskorších predpisov,

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce,

 • zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve,

 • zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok,

 • zákon č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník,

 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník,

 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom,

 • vyhláška č. 9/2009 Z. z. o cestnej premávke,

 • zákon č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon,

 • zákon č. 343/1991 Zb. o verejnom obstarávaní,

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

 • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,

 • Exekučný poriadok,

 • zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,

 • iné všeobecne právne záväzné normy.

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, exekútorské úrady a súdy.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

5. IS Zoznam spoločníkov

Účel spracúvania osobných údajov


V predmetnom informačnom systéme dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – spoločníkov pri vedení ich evidencie.

Názov informačného systému

Zoznam spoločníkov

Právny základ

 • § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

6. IS Evidencia dodávateľov, odberateľov a zmluvných partnerov

Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov a poverených zástupcov a osôb dodávateľov a odberateľov prevádzkovateľa, a to z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Názov informačného systému

Evidencia dodávateľov a odberateľov

Právny základ

 • § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

7. IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

 • Čl. 6, odst. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

8. IS Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania osobných údajov


Účel spracúvania osobných údajov je tvorba, preskúmanie, pripravovanie a uzatváranie zmluvných vzťahov, ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní a uzatváraní zmlúv v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

 • Plnenie zmluvného vzťahu a/alebo predzmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - uzatváranie zmluvného vzťahu

 • Plnenie zmluvného vzťahu a/alebo predzmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - ukončenie zmluvného vzťahu

 • Reklamačné konanie, poruchy a reklamácie, poskytovanie informácii na požiadanie zmluvného partnera

Názov informačného systému

Zmluvné vzťahy

Právny základ

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa

9. Monitorovanie zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov


Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa prostredníctvom monitorovania aktivity a vykonávaných činností na pracovných staniciach, monitorovanie IP adresy pracovnej stanice, monitorovanie GPS údajov služobného vozidla

Názov informačného systému

Monitorovanie zamestnancov

Právny základ

 • § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

 • zákon č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok

 • zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

 • zákon č.124/2006 Z.z. zákon o BOZP

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobné údaje sú spracúvané pod dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Lehoty uchovávania sú uvedené v štruktúre členenia registratúry.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania


Neuskutočňuje sa